Livestream Cùng Học Figma: Tự động hóa trong thiết kế branding/UI/UX - Figma Designer Việt NamPublished
Livestream Cùng Học Figma: Tự động hóa trong thiết kế branding/UI/UX - Figma Designer Việt Nam
--------
Chapter:
0:00 Lý thuyết
13:30 Quy trình khái quát
23:47 Casestudy trên branding của TELOS
38:58 Casestudy về thiết kế branding trên figma
50:46 Hỏi đáp
1:06:22 Demo về tự động hóa về màu trong thiết kế branding
1:21:49 Demo về tạo hệ thống chữ trong thiết kế UI
1:24:05 Các hỏi đáp và kết thúc
---------
Nội dung buổi chia sẻ:
Category
Web design
Be the first to comment