Featured

Học thiết kế layout bằng html css javascriptPublished
#HocThietKeLayout #HuyPhatIT #ThietKeGiaoDienWebsite

Kiến thức cơ bản html, css, javascript
Cấu trúc tổ chức file
Thư viện cần:
Fornt chữ: @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,[email protected],400;0,500;0,700;0,900;1,400;1,500;1,700&display=swap');
icon: icon awasome font: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css
Slider: https://swiperjs.com/
Tham khảo cách phối màu trên website: https://rgb.vn/25-vi-du-hoan-hao-ve-cach-phoi-mau-trong-thiet-ke-website/
Cách phân tích và rebuild một layout mẫu trên Haravan hoặc trên Sapo
Về CSS
- Khai báo biến và sử dụng biến trong CSS
- Margin, padding là khoảng trống giữa các đối tượng với nhau-
- Flex box áp dụng việc tạo khung và các thành phần con bên trong
- Grid được áp dụng cho reponsive
- Một số thuộc tính css khác như: color, border, border-radius, transition..
- Cách reponsive layout trong css.
- Cách bắt các trạng thái trên website từ css ( active, hover, before, after...) gọi là pseudo class
Về HTML:
- Các thẻ thường sử dụng trong HTML
- Các thuộc tính trong thẻ HTML
- Form trong HTML input, text, button
- Cách import file css, javascript và một số thư viện vào file HTML
Về Javascirpt
- Cách bắt sự kiện và sử lý sự kiện trong javascript
- Cách sử dụng thư viện slider
- Cách tạo hàm và gọi hàm để sử dụng
- Cách tư duy giải quyết yêu cầu trong javascript thuần.
Category
Web design
Be the first to comment