Chạy dự án Laravel 8 trên WSL (WSL là cài Ubuntu trên Windows)Published
Khi install dependencies bị lỗi, các bạn chỉ cần khắc phục lỗi sau đó chạy lại "composer install" là được nhé, không cần xóa đi rồi create lại dự án như trong video của mình đâu nhé.

---
Category
Web design
Be the first to comment