+2 കഴിഞ്ഞോ? നാളെയുടെ Super-Techie നിങ്ങളാവാം | Learn Web Development / CodingPublished
Apply Here: https://bit.ly/3zh0tpz

പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ട് വർഷംകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ കഴിയുന്ന ടാൽറോപിന്റെ ടെക്ക്നോളജി സ്‌കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ.

100% പ്ലേസ്മെന്റ്

Contact: +91 730 602 3057,
+91 858 999 8016
Category
Web design
Be the first to comment