របៀបប្រើ Video ធ្វើជា Background Website |​ How To Use Video For Background Website - Rorn TechPublished
បើមានចិត្តជួយគាំទ្រ ABA : 500 573 754

សូមស្វាគម៏មកកាន់ Video ថ្មីរបស់ខ្ញុំ​។សូមជួយចុច Like Comment និង Subscribe ដើម្បីទទួលបាន Video ថ្មី ពី Channel នេះភ្លាមភ្លាមសូមអរគុណ ។

Hi All This is Rorn Here. This is my new Video Please Don't forget to like comment and Subscribe to my channel to get more Toturials Like This Thanks You .


Reference:
- HTML-CSS : https://www.youtube.com/watch?v=ZUrJK...

Content:
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Crash course :
+ Front End
- HTML-CSS : https://www.youtube.com/watch?v=ZUrJK...
- JAVASCRIPT : https://www.youtube.com/watch?v=yFbfX...
- Taiwind-CSS : https://youtu.be/DxEarb7Cib4
- React Js : https://youtu.be/nxaYob5GVHc

+ Back End
- Python : https://www.youtube.com/watch?v=hSO25...
- PHP : https://youtu.be/9ZasxeLWQ3k
- Laravel Rest Api : https://www.youtube.com/watch?v=MuZ4T...
- Node Express : https://www.youtube.com/watch?v=hly-1...

+ App Development
- Dart : https://youtu.be/hwpjRme37kk
- Flutter : https://youtu.be/Vjlt3jZb6D8

All My Background Music:
- Vannda : https://www.youtube.com/watch?v=2YhG1...
- lofi-beat:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
Full Course Can Contact Me by Contact Below
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contact me :
Telegram: 092967078
Facebook: https://www.facebook.com/rorntechinfo...
IG:

Keyword:::
khmer coding, khmer teaching code, khmer couse of developer, khmer lern how to code, free course html css, free cours for lern, html css, javascript, webdeveloper, khmer deverloper,khmer coding, software developer khmer, software developer in cambodia,ការរៀនបង្កើតwebsite,ការរៀនhtml ការរៀន css,ការរៀនjavascript,Easiest Way To Deploy Your Website Free 2022 | របៀបដាក់ Website លើ Internet Free Netlify - Rorn Tech,( React Js ) Fetch API In React | របៀបទាញ Data ដោយប្រើ React JS - Rorn Tech,M.E.R.N | Create Read Update Delete In React Js | បង្រៀន React Js ជាមួយ Back End API - Rorn Tech,រៀន Create Read Update Delete ក្នុង PHP | CRUD In PHP In Khmer - Rorn TechុំLaravel Relationship One To One , One To Many , Many To Many ភាសាខ្មែរ ( រៀន Web ខ្មែរ )​- Rorn Tech,Laravel Query ការទាញ Data ចេញពី Database ដោយប្រើ Laravel Eloquen ( រៀន Web-Development ) - Rorn Tech,បង្កើត​ Facebook API ដោយប្រើ Laravel | Laravel Rest Facebook API In Khmer - Rorn Tech,Impress Crush ជាមួយ Python QrCode | បង្កើត Qr Code ជាមួយ Python Khmer - Rorn Tech,បើក Facebook ដោយប្រើ Python Using | Open facebook Using Python - Rorn Tech,ទាញយក អក្សរចេញពី រូបភាព ដោយប្រើ Python | Convert Text From Image Using Python - Rorn Tech,Upload File Using Node Express Js | របៀប Upload រូបភាពឬ File ដោយប្រើ Express Js( ខ្មែរ ) - Rorn Tech,React Js Upload រូបភាពទៅ Back End ប្រើ Express Js និង​ Mongo DB | Upload Image WithReact - Rorn Tech,របៀបប្រើ ​JWT ក្នុង ExpressJs ភាសាខ្មែរ | How To Use JWT In ExpressJs In Khmer - Rorn Tech,How To Use JWT Refresh Token In ,របៀបបង្កើតកម្មវិធី មើល អាកាសធាតុ | How To Make Weather App ( ReactJs និង Tailwind Css ) - Rorn TechExpressJs | របៀបប្រើ​ JWT Refresh Token ក្នុង ExpressJs ​- Rorn Tech,របៀប Design Form កញ្ចក់ ក្នុង​ React Js Tailwin Css​ | How To Make Glass Form - Rorn Tech,បង្កើត Game ក្នុង Console ជាមួយ Python | Create Console Game Using Python - Rorn Tech,Search Filter ជាមួយ React Js | How To Create A Search Item In React Js - Rorn Tech,Netflix Search ជាមួយ React Js | How To Create A Netflix Search Movie In React Js - Rorn Tech,Copy សប្បាយ Website ដោយប្រើ HTML និង CSS | Clone Sabay Website With Html And Css - Rorn Tech, របៀបបង្កើត Website ដែលមាន Scroll ជាប់ Nav Bar | How To Make Sticky Nav Bar Html Css Js - Rorn Tech,របៀបប្រើ Video ធ្វើជា Background Website |​ How To Use Video For Background Website - Rorn Tech
Category
Web design
Be the first to comment