បង្កើត AI With Python | Make Simple Tony Stark AI With Python In Khmer - Rorn TechPublished
សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា

Donate Me ABA : 500 573 754

សូមស្វាគម៏មកកាន់ Video ថ្មីរបស់ខ្ញុំ​។សូមជួយចុច Like Comment និង Subscript ដើម្បីទទួលបាន Video ថ្មី ពី Channel នេះភ្លាមភ្លាមសូមអរគុណ ។

Hi All This is Rorn Here. This is my new Video Please Don't forget to like comment and Subscript to my channel to get more Toturials Like This Thanks You .

Title : បង្កើត AI With Python | Make Simple Tony Stark AI With Python In Khmer - Rorn Tech

Crash course :
- HTML-CSS : https://www.youtube.com/watch?v=ZUrJK...
- JAVASCRIPT : https://www.youtube.com/watch?v=yFbfX...
- Taiwind-CSS : https://youtu.be/DxEarb7Cib4
- React Js : https://youtu.be/nxaYob5GVHc
- Python : https://www.youtube.com/watch?v=hSO25...
- Node Express : https://www.youtube.com/watch?v=hly-1...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
Full Course Can Contact Me by Contact Below
/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contact me :
Telegram: 092967078
Facebook:
IG:

Keyword:::
khmer coding, khmer teaching code, khmer couse of developer, khmer lern how to code, free course html css, free cours for lern, html css, javascript, webdeveloper, khmer deverloper,khmer coding, software developer khmer, software developer in cambodia,ការរៀនបង្កើតwebsite,ការរៀនhtml ការរៀន css,ការរៀនjavascript,Easiest Way To Deploy Your Website Free 2022 | របៀបដាក់ Website លើ Internet Free Netlify - Rorn Tech,( React Js ) Fetch API In React | របៀបទាញ Data ដោយប្រើ React JS - Rorn Tech,M.E.R.N | Create Read Update Delete In React Js | បង្រៀន React Js ជាមួយ Back End API - Rorn Tech,បង្កើត AI With Python | Make Simple Tony Stark AI With Python In Khmer - Rorn Tech
Category
Web design
Be the first to comment