តើអ្វីទៅជា UI UX Design?Published
នេះគឺជាវីដេអូសម្រាយ និងចែករំលែកអំពីចំនេះដឹងទូទៅអំពី UI UX Design ជាភាសាខ្មែរ និងទីផ្សារការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន។
---
#Reference
Design Resources by https://www.uxplanet.com
[Music] Gold Coast by Bad Snacks: https://youtu.be/_sR7ImadliM
[Intro] Film by Daniel Reche: https://www.pexels.com/video/a-person-watching-the-sunset-3601127/
[Intro] Film by Bedrijfsfilmspecialist.nl: https://www.pexels.com/video/a-computer-monitor-flashing-digital-information-2887463/
Category
Web design
Be the first to comment